Vedtægter

LOVE FOR HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN

Navn og hjemsted

§1

Foreningens navn er "HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN". Dens hjemsted er Københavns Kommune.

 

Formål

§2

Foreningens formål er, at virke som grundejerforening i det område af Brønshøj, der oprindelig er erhvervet, udstykket og bebygget af daværende Stats- og Kommunefunktionærernes Byggeforening, Havebyen Præstevangen, og som sådan at varetage fælles anliggender i medlemmernes interesse, især vedrørende:

  1. Veje, fortove, fællesarealer
  2. Kontakt med myndigheder
  3. Administration af foreningens værdier

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§3

Ejendomme, herefter benævnt matrikelnumre, der ligger i foreningens område, har ifølge tinglyst bestemmelse herom pligt til at være medlemmer af foreningen.

Medlemsskab påhviler vedkommende matrikelnummer som en
enhed. Ejes ejendommen på matrikelnummeret af flere personer,
herunder ved ejerskab til ideelle anparter, kan pligten til matriklens
medlemsskab gøres gældende overfor enhver af disse. I forhold til
foreningen kan kun een af flere ejere af en ejendom udøve
medlemsskabet.

Ved salg eller anden overdragelse skal overdrageren inden 14 dage fra overdragelsen meddele det nye ejerforhold til foreningens kasserer. Indtil restancer og evt. indskud er betalt, hæfter overdrageren sammen med matriklen for sådanne.

§4

Medlemmerne har pligt til at betale de ydelser, generalforsamlingen har fastsat. Ydelserne dækker kontingent, vejfondsbidrag og matriklens andele af de forpligtelser, generalforsamlingen har besluttet, eller som på anden måde påhviler matriklen. Af al restance betales et restancegebyr, der udgør 10% af restancen tillagt de omkostninger, der er forbundet med opkrævning af restancen. Gebyret opkræves sammen med rykkerskrivelsen.

§5

Ved enhver overdragelse af en matrikel eller del deraf forfalder et medlemsindskud, hvis størrelse generalforsamlingen fastsætter. Indskud betales ikke ved overdragelse til ægtefælle/samlever, børn eller svigerbørn.

§6

Matriklens medlemsskab med pligter og rettigheder følger denne og kan ikke adskilles fra denne.

§7

Matriklen har pligt til at renholde vej og fortov ud for ejendommen. Sker dette ikke 7 dage efter skriftlig påmindelse til ejeren (eller hvis der er flere ejere til en af disse) kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for medlemmets regning. Betales regningsbeløbet ikke til fastsat tid, sker inddrivelse deraf med renter og omkostninger om fornødent ved retsforfølgning.

 

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre foreningens love. Kun generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om optagelse af lån. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om udførelse af gennemgribende ændringer af foreningens fællesarealer. Den samlede bestyrelse underskriver på foreningens vegne de dokumenter, der omfattes af generalforsamlingens beslutninger.

§9

Der afholdes hvert år i marts måned en ordinær generalforsamling med dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

§10

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Desuden skal den indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 25 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det med angivelse af, hvilke spørgsmål de ønsker forelagt generalforsamlingen. Dog skal mindst 15 af de underskrevne medlemmer være tilstede på general­forsamlingen, for at de sager, de har rejst, kan behandles.

§11

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages og højst een måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med kortere varsel, dog ikke under 4 dage. Hvis medlemmer begærer ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse udsendes inden 14 dage efter modtagelse af en lovlig begæring. Ekstraordinær generalforsamling kan dog ikke afholdes i tiden 1. juni til 31. august.

§12

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar samme år. Hver matrikel har på generalforsamlingen 1 stemme. Er matriklen i sameje mellem flere personer, kan stemmeret på generalforsamlingen kun udøves af een af disse. Stemmeret kan i henhold til skriftlig fuldmagt udøves ved fuldmægtig. Hver matrikel kan højst afgive een stemme + een ved fuldmagt for en anden matrikel. Ingen kan således afgive mere end to stemmer. Almindelig stemmeflerhed er afgørende og bindende for medlemmerne, - se dog afsnittet om lovændringer. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Generalforsamlingen kan til enhver tid forlange et forslag sendt ud til urafstemning, hvis det betyder en væsentlig forandring for foreningen. Lovændringer skal vedtages med 2/3 af de stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved håndsoprækning, når ikke bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlanger eller dirigenten bestemmer, at de skal afgøres ved skriftlig afstemning. Dog foregår personvalg altid skriftligt, såfremt der er flere opstillede, end der skal vælges.

§13

Hvad der forhandles og vedtages på generalforsamlingen, indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af forhandlingsprotokollen, bekræftet af formanden er i ethvert forhold gyldigt bevis for en generalforsamlings vedtagelse.

 

Bestyrelsen

§14

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted. I lige årstal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant. I ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker genvalg opstiller på lige fod med de af generalforsamlingen foreslåede kandidater. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges ved majoritets valg. Der stemmes maximalt på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

§15

For at være valgbar som tillidsmand må vedkommende have været medlem mindst 1 år, ikke befinde sig i ulovlig restance med nogen ydelse, være tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg.

§16

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en næstformand, der leder foreningen under formandens forfald, og en sekretær, der fører forhandlingsprotokollen. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden afbud fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan en suppleant inddrages istedet. Hvis suppleantlisten udtømmes i valgperioden er bestyrelsen berettiget til at supplere sig indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.

Hvis formand eller kasserer fratræder konstituerer bestyrelsen af sin midte en formand eller en kasserer, der fungerer, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende ordinære generalforsamling.

§17

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, han finder det nødvendigt. 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve bestyrelsen indkaldt. Formanden skal da indkalde bestyrelsen til møde inden 15 dage efter begæringens modtagelse. Bestyrelsen leder den daglige virksomhed under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Sager, som ønskes behandlet af bestyrelsen, indgives skriftligt til formanden, og medlemmet har ret til at være repræsenteret på bestyrelsesmødet og forelægge sagen.

 

Regnskabet

§18

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal i afsluttet og revideret stand udsendes til medlemmerne mindst 10 dage før den ordinære generalforsamling. Budgettet udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§19

Foreningens vejfond er en selvstændig del af regnskabet, og kan derfor ikke inddrages i den daglige drift, uden en generalforsamlingsbeslutning. Til vejfonden betales et årligt bidrag, som fastsættes af generalforsamlingen. Vejfonden administreres af bestyrelsen i generalforsamlingsperioden, og kan udelukkende benyttes til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på veje og fortove. Vejfonden er underlagt foreningens love på alle punkter.

§20

Foreningens kritiske revisorer kontrollerer forud for generalforsamlingen, at økonomien er i overensstemmelse med generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. De har ret til at forlange foreningens regnskaber og bilag forelagt, og til at foretage kasseeftersyn.

Foreningens midler anbringes på girokonto eller i den bank, bestyrelsen vælger. Dog kan kassereren have en kassebeholdning, der fastsættes af bestyrelsen. Der kan kun hæves på foreningens bankkonto og girokonto ved henholdsvis check og giro- eller udbetalingskort, der er underskrevet af kassereren og formanden eller i dennes forfald af næstformanden.

 

Opløsning m.m.

§21

Opløsning af foreningen kræver, at beslutning herom træffes på to generalforsamlinger med mindst een og højst seks måneders mellemrum. Beslutningen kræver, at der på begge generalforsamlinger er tilslutning hertil fra to trediedele af de fremmødte stemmeberettigede. Besluttes opløsning, træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvem der skal forestå opløsningen og om anvendelse af midlerne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2000

Poul Larsen (Formand)

Jan Bredde Andersen (Dirigent) 

Vedtægter14032000.pdf